Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Waarom verzekeren

Er zijn verschillende redenen om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Enkele belangrijke redenen zijn:

Rechtspraak

De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders en het aansprakelijkheidsrisico. Ook als u onbetaald werk verricht kunt u evengoed aansprakelijk zijn. Hoewel aanspraken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid slechts incidenteel het nieuws halen, neemt het aantal aanspraken jaarlijks toe.
Wanneer bestuurders of commissarissen/toezichthouders de bestuurstaak of de toezichthoudersrol niet ‘naar behoren‘ hebben vervuld, kan er sprake zijn van persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade van derden of de rechtspersoon zelf.
De verzekering is bedoeld voor bestuurders en commissarissen van B.V.’s en N.V.’s of bestuurders en toezichthouders van Verenigingen en Stichtingen. De kosten voor juridisch advies en eventuele procedures in verband met de aanspraken vormen een belangrijk aspect van de dekking.

Toename in claims
Partijen proberen schade steeds vaker te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij bestuurders en toezichthouders.

Kosten van verweer
Ook al valt u niets te verwijten, u kunt toch aangesproken worden door derden en/of uw eigen rechtspersoon. De kosten van verweer kunnen daarbij hoog oplopen.

voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.